خرید انواع اعتبار  نامحدود ( ایمیل – تلگرام – پیامک )جهت ارسال آگهی  استخدامی

خرید انواع  مدل اعتبار  نامحدود  ( ایمیل  )

خرید اعتبار ۶۰ روزه نا محدود ارسال ایمیل کاربران

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود  ایمیل ۶۰  روزه ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  ( اخبار استخدامی + آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به ایمیل شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید اعتبار ۴۵ روزه نا محدود ارسال ایمیل کاربران

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود  ایمیل ۴۵  روزه ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  ( اخبار استخدامی + آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به ایمیل شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید اعتبار ۳۰ روزه نا محدود ارسال ایمیل کاربران

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود  ایمیل ۳۰  روزه ،  اطلاعات درخواستی   شما     شامل    :  ( اخبار استخدامی +   آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به ایمیل شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید انواع  مدل اعتبار  نامحدود  ( تلگرام  )

خرید اعتبار ۶۰ روزه نا محدود ارسال خصوصی تلگرام (Vip)

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود تلگرام ۶۰  روزه ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به کانال خصوصی تلگرام  شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید اعتبار ۴۵ روزه نا محدود ارسال خصوصی تلگرام (Vip)

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود تلگرام  ۴۵  روزه ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به کانال خصوصی تلگرام  شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید اعتبار ۳۰ روزه نا محدود ارسال خصوصی تلگرام (Vip)

با خرید  بسته اعتبار ی نامحدود تلگرام  ۳۰  روزه ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه بصورت نامحدود به کانال خصوصی تلگرام  شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید انواع  مدل اعتبار   ( پیامک  )

 

خرید ۱۲۰ پیامک *** دارای زمان*** *** نا محدود ***

با خرید  بسته اعتباری ۱۲۰ پیامک دارای زمان نامحدود جهت استفاده  ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه برای شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید ۷۰ پیامک *** دارای زمان*** *** نا محدود ***

با خرید  بسته اعتباری ۷۰ پیامک دارای زمان نامحدود جهت استفاده  ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه برای شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.

خرید ۵۰ پیامک *** دارای زمان*** *** نا محدود ***

با خرید  بسته اعتباری ۵۰ پیامک دارای زمان نامحدود جهت استفاده  ،  اطلاعات درخواستی شما شامل :  (  آگهی های استخدامی )   روزانه برای شما کاربر  محترم ارسال خواهد گردید.