ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی‎پس ازدوره‎کارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد
۴۴۳۸۱۶۰۶ ـ ۸۸۹۰۵۴۴۸

نیروی خانم با حداقل ۲سال

نیروی خانم با حداقل ۲سال , سابقه در بخش فنی یا پذیرش , با حقوق مکفی
۲۲۳۶۷۱۶۷