اخبار    استخدامی

 ***  نکات   مهم  ***

جهت  استفاده از  اخبار کلی اعتباری ( VIP)  باید عضو شوید ، همچنین یکی از خریدهای اعتباری را انجام دهید  و پس از ۵ دقیقه این گزینه فعال خواهد گردید.

جهت استفاده از اخبار رایگان نیازی به عضویت نیست ولیکن شما فقط به صفحه اصلی دسترسی دارید.