کد شامد ،(نماد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱-۱-۶۹۳۶۳۴-۶۵-۴-۲